Meny Lukk

NoReFo-konferansen 2013

Referat (tar utgangspunkt i program, referatkommentarer føyd inn med kursiv)

Norsk Religionspedagogisk Forskerforum – NoReFo-konferanse ved Høgskolen i Bergen, 28.-29. november 2013

Adresse: HiB, lærerutdanningen Landåssvingen 15

28. november – Tema: «NoReFo 2013 – Enhet og/eller mangfold i vår vitenskapsteoretiske basis?»              

11:30 – 12:15  Lunsj – kantinen 2 etasje

12:15 – 12:30  Åpning v/ kontaktperson Kari Flornes

                          Velkommen v/ en av HiBs pedagoger (vikar for syk prodekan N. G. Viig)

12:30 – 13:30  Religionsvitenskapelig religionsdidaktikk/-pedagogikk – noen vitenskapsteoretiske nyanser og perspektiver.

Marie von der Lippe: Noen grunnleggende utfordringer i religionsdidaktikken.

Trine Anker: Vitenskapsteoretisk samspill mellom religionsvitenskap og (praksisorientert) pedagogikk.

Oddrun Bråten: Internasjonale perspektiver på fagfeltets vitenskapsteori.

13:30 – 14:00  Pause

14:00 – 14:30 Sturla Sagberg: Teologiens plass i norsk religionspedagogikk – en vitenskapsteoretisk refleksjon

14:30 – 15:00 Lars L. Iversen: Sosiologisk vinkling på religionspedagogikkens / religionsdidaktikkens vitenskapeteoretiske basis.

                        Dette bidraget gikk ut fordi Lars måtte melde forfall pga. sykdom.

15:00 – 15:30 Pause

15:30 – 16:45 Panelsamtale. Innledninger ved Kari Flornes og Geir Skeie. Korte responser fra Sagberg, Bråten, Anker og von der Lippe. Deretter bidrag fra forsamlingen.

Lesetekst 1 (B.-O. Andreassens tekst) ble bare delvis kommentert og drøftet. Lesetekst 3 (Burawoy-teksten) ble så vidt berørt.

16:50 – 17:30 Forefallende NoReFo-saker

Neste møte: Tid: 27.-28. november 2014. Sted: Universitetet i Nordland ble foreslått og Kåre Fuglseth har nå (02.12.13) bekreftet at dette er OK. Så sett av dagene!

Temaforslag ble kort drøftet. Styregruppa tar dette videre. Forslag til uttalelse om RLE – jf. dag 2.                                                                        

19:00: Middag: Colonialen /Litteraturhuset : Brasseriet, Skostredet 5-7

29. november – Tema: Forskningsdialog: Presentasjon av doktoravhandlinger mm

Vi tenker oss at vi vil bruke 1 time på hver av presentasjonene. Tiden fordeles slik:

  1. Presentasjon: 20 min
  2. Forberedt respons: 20 min
  3. Plenumssamtale: 20 min
  4. Evaluering av dag 1. Her ble opplegg og innhold drøftet – med ros og ris. Mer tid til samtale etter hvert innlegg og ulike former for arbeid i grupper bør vurderes. Samtale bl.a. om grad av harmoni/spenninger mht. innhold.
  5. Temaer for neste samling ble drøftet, bl.a. design, metodologi, metoder, begrepsavklaring (religionsbegrepet) / håndtere forskjeller i begrepsforståelse, ulike perspektiv. Tema som ble nevnt: Kristendom som religion. Religionspedagogikk innenfor flere samfunnsinstitusjoner. Sekulære livssyn. Styregruppa jobber videre med saken – også i forhold til stedet for neste konferanse.
  6. Valgkomite for valget som skal foregå på konferansen i 2014: Geir Skeie og Tove Nicolaisen.
  7. Et forslag til temanummer av Prismet om religionspedagogisk / religionsdidaktisk forskningsstatus – noe mer enn en oversikt, ble drøftet.
  8. Uttalelse fra NoReFo 2013 angående RLE / KRLE. Geir Skeie hadde forberedt en tekst som fikk tilslutning. Styret sender uttalelsen til kunnskapsministeren med kopi til leder for Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite.
  9. Vilkår for medlemskap ble drøftet. Dette må forberedes grundigere. I utgangspunktet fastholdes at forumet er åpent for forskere, dvs. personer som arbeider vitenskapelig med FoU i tilknytning til religionspedagogikk og religionsdidaktikk.

Det kan bli endringer i det følgende oppsettet.

08:30 – 09:30  Presentasjon: Trine Anker (ved MF)

Respons: Dag Husebø

09:40 – 10:40  Presentasjon: Tove Nicolaisen (ved HiOA, phd ved TF)

Respons: Elisabet Haakedal

10:40 – 11:00 Kaffe

11:00 – 12:00 Presentasjon: Dag Husebø (ved UiS)

                        Respons: Heid Leganger-Krogstad

12:00   Lunsj i kantinen, 2 etasje

13:00 – 13:30  Plass for ulike drøftinger.

Ca. 13.45 – 15:00       Sammendrag.