Meny Lukk

Årsmøte 2021

Årsmøtet fant sted på NoReFo-seminaret på USN, campus Drammen den 2. desember 2021 kl. 1715.

21 personer var til stede.

Referat

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 2. Oppnevning av referenter og protokollunderskrivere Referent: Lars Unstad. Protokollunderskrivere: Trine Anker og Ole Henrik Borchgrevink Hansen
 3. Vedtektsendring 1 – Oppfølging av vedtak på forrige årsmøte Foreslåtte endring av vedtekt ble godkjent. Setningen som innledet §3, «Møtet som samler medlemmene, er NoReFos øverste organ og vedtar retningslinjer for virksomheten og program for aktiviteten i det kommende året», strykes.
 4. Vedtektsendring 2 – Endring i valgordning Det foreslås at valgperioden for leder og styringsgruppe endres fra fire til to år. Foreslåtte endring av valgordning ble godkjent. Ny ordlyd blir: “Leder og styringsgruppen velges for en periode på to år.”
 5. Valg på nye styremedlemmer og valgkomité Leder: Ole Andreas Kvamme, UiO Styremedlem: Audun Toft, MF/USN (Valgt ved loddtrekning etter likt stemmetall ved avstemning) Valgkomité: Kåre Fuglseth, Nord og Lars Unstad NTNU.
 6. Eventuelt, herunder medlemmenes tanker om videre arbeid i NoReFo
 • Nettsidene til NoReFo bør oppgraderes. Det har styret til hensikt å prøve å gjøre noe med. Christian Lomsdalen nevnte at han kan ta oppdraget med å sette opp og drifte sidene, og styret følger opp dette.
 • Geir Skeie orienterte om tanker rundt et felles digtalt møte med vår svenske søsterorganisasjon i mars. Styret tar dette med seg i sitt videre arbeid.
 • Camilla S Jørgensen inviterte NoReFo til å legge til rette for å drøfte og si noe om timetallet i KRLE-faget som har stått stille i sammenligning med andre fag i skolen. Dette utløste en diskusjon om NoReFo skal uttale seg om politiske saker på denne måten. Styret ser på om de skal forberede som en sak til neste år dette med at NoReFo skal uttale seg om aktuelle saker som et samlet forskningsforum og hvordan det eventuelt skal/kan gjøres.
 • Innspill fra Ole Andreas Kvamme om formen på NoReFo-møtet. Skal vi holde det i den rammen det er nå med litt «løsere» presentasjoner av forsknings- og utviklingsarbeid? Skal det sendes ut mer tekster/videoer på forhånd slik at mer tid kan brukes på diskusjon og mindre til på presentasjon? Andre alternativer?
 • NoReFo inviteres til Bergen 2023. Sted for 2022 er ennå ikke avklart. Invitasjoner mottas med takk.

Referent:

Lars Unstad

Protokollførere:

Trine Anker og Ole Henrik Borchgrevink Hansen

[Styret har arkivert versjon av referatet med referentens og protokollførernes underskrifter.]

Saksdokumenter

Sak 3. Vedtektsendring 1 – Oppfølging av vedtak fra forrige styremøte

$ 3 første ledd lyder slik:

§ 3. Organisering, ledelse og årsmøte

Møtet som samler medlemmene, er NoReFos øverste organ og vedtar retningslinjer for virksomheten og program for aktiviteten i det kommende året.

Årsmøtet i 2019 foreslo at denne setningen tar ut av vedtektene, men fordi det ikke var foreslått på forhånd, kunne det ikke vedtas i 2019, men ble oversendt til dette årsmøtet, med begrunnelsen: Setningen er overflødig og foreslås fjernet.

Sak 4. Vedtektsendring 1 – Endring i valgordning

FORSLAG

Det fremmes forslag til årsmøtet i NoReFo om endring av Vedtektene § 3. Organisering, ledelse og årsmøte, tredje ledd.

I nåværende ordlyd heter det: “Leder og styringsgruppen velges for en periode på fire år. To av medlemmene er på valg hvert andre år.”

Det foreslås at valgperioden for leder og styringsgruppe endres fra fire til to år. Ny ordlyd blir da: “Leder og styringsgruppen velges for en periode på to år.”

BEGRUNNELSE

Nåværende valgkomite har konstatert at man befinner seg i et dilemma i forhold til kjønnsbalansen i valg av leder og styre. Valgkomiteen har lagt til grunn for sitt arbeid at det bør være en god kjønnsbalanse i styret. I inneværende periode er det to kvinner og to menn i styret. Slik situasjonen er nå, er de to mannlige medlemmene på valg i 2021, hvorav den ene er lederen. Dersom kjønnsbalansen skal opprettholdes, betyr det at det må rekrutteres to menn, hvorav den ene blir ny leder og den andre styremedlem. Det betyr i praksis at kvinner vil være utelukket som lederkandidat ved valget inneværende år. Dersom ny (mannlig) leder nå velges for fire år, vil det ikke være aktuelt med ledervalg om to år når de to kvinnelige styremedlemmene er på valg, mens det om fire år på nytt vil være aktuelt å velge en ny (og da mannlig) leder. Dette vil rent faktisk innebære at det i uoverskuelig framtid ikke vil være mulig å velge kvinnelig leder, med mindre det oppstår situasjoner som gjør at leder fratrer utenom ordinære valgtidspunkt.

Slik valgkomiteen vurderer det, er den enkleste løsningen på denne problematiske situasjonen å endre valgperioden fra fire til to år. En slik endring vil, ut fra valgkomiteens erfaring, også kunne styrke mulighetene for at flere medlemmer stiller som kandidater til styre- og lederverv.

Prinsipielt sett kunne man tenke seg en løsning hvor valgperioden for leder blir satt til to år, mens styremedlemmer fortsatt ble valgt til fire år. Men det vil i så fall lett skape behov for suppleringsvalg når leder fratrer og sittende styremedlemmer

eventuelt ønsker å stille som lederkandidat, noe som igjen kan komplisere nåværende ordning med at to av medlemmene er på valg hvert annetår.

Mvh Jon Magne Vestøl

Til sak 5 – Valg av to nye styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling:

VALG TIL STYRET I NOREFO 2021

Valgkomiteen har følgende forslag til valg av leder og styremedlem til årsmøtet 2021: LEDER (En kandidat foreslås, en skal velges) Ole Andreas Kvamme, UiO

STYREMEDLEM (to kandidater foreslås, en av dem skal velges): Knut Aukland, OsloMet Audun Toft, MF/USN

MERKNAD

For å opprettholde jevn kjønnsbalanse i styret foreslår valgkomiteen til dette valget bare mannlige kandidater, siden det er mannlig leder og et mannlig styremedlem som går ut og to kvinnelige styremedlemmer som blir sittende.

Valgkomiteen har levert et eget forslag til årsmøtet om endring av vedtektene for å motvirke uheldige effekter som nåværende valgordning viser seg å ha for den kjønnsmessige rollefordelingen i styret.

VALG Til VALKOMITE I NOREFO 2021

Valgkomiteen har følgende forslag til valg av nye medlemmer av valgkomiteen. Begge er forespurt og har sagt ja:

Kåre Sigvald Fuglseth, NORD universitet Lars Unstad, NTNU