Meny Lukk

NoReFo-konferansen 2017

Torsdag 30. november: 10 år med NoReFo

Det var 18 stemmeberettigede ved valget. Oddrun opplyste om at det var ca. 25-30 påmeldte.

10.30 Kaffe/kanelbolle

Velkommen til ILU NTNU v. instituttleder Torberg Falch.

10.50   10 år med NoReFo

Tilbakeblikk (og vyer for framtiden), v/ Sidsel Lied og Elisabet Haakedal

Elisabet framførte også en saksforskjell fra Geir Skeie (eposttekst) i tillegg til sin egen presentasjon.

Vyer for framtiden, v/ Oddrun Bråten

Oddrun tok opp flere saker som hadde plass på Forretningsmøtet, bl.a. et poeng om grenseoppgang mellom NoReFo og NCRE.

11.30   Forretningsmøte med valg

Valg

Forslag til endringer i valgordningen v / Oddrun:

Det ble vedtatt at styremedlemmene (inkludert leder) velges for 4 år av gangen og at halvparten skiftes ut etter 2 år. Valgkomite velges hvert fjerde år.

Valg av ny valgkomite:

Jon Magne Vestøl og Espen Schjetne ble valgt med akklamasjon.

Valg av nytt styre:

Det var ikke andre forslag til ledervervet enn Svein Sando som ble valg med akklamasjon.

Følgende stilte til valg som styremedlemmer: Oddrun M. H. Bråten, Ole Andreas Kvamme, Marie von der Lippe og Yvonne Margaretha Wang. De tre første, altså Bråten, Kvamme og von der Lippe, ble valgt.

Styret avgjør selv hvem som skal sitte i to år, men Oddrun kommenterte at det ville være naturlig at dette ville være de som allerede har sittet i styret, nemlig hun selv og Marie.

Forefallende saker

Forslag til endringer i måten vi arrangerer konferanser.

Oddrun anbefalte at «paper sessions» med respons fra kollega ble et fast innslag i kommende konferanser. De økonomiske fordelene ved dette ble framholdt. Dette forslaget ble støttet av de tilstedeværende. Men muligheten av både å ha utskrevne framlegg med respondent – og muntlige framlegg (med støtte i et presentasjonsprogram) uten respondent ble også nevnt.

Forslag fra Olav Hovdelien og kolleger v/ HiOA: arrangere NoReFo i Roma neste år.

Forslaget ble drøftet, men fikk ikke flertallstilslutning. Det ble bestemt at forslag til tid og sted for neste års NoReFo-samling måtte framlegges skriftlig på møtet året før. I samtalen om tid og sted for NoReFo 2018 ble 29.11-30.11 valgt og Christian Stokke, Høgskolen i Sørøst-Norge, ble bedt om å undersøke mulighetene for at denne høgskolen (campus Drammen?) kunne tilby å være vertskap for NoReFo 2018. Dersom dette alternativet ikke fører fram, tilbød Elisabet Haakedal seg å undersøke mulighetene for at NoReFo 2018 kunne arrangeres ved Universitetet i Agder.

Rapport fra arbeidet i Nasjonalt fagråd med nivå 1 og 2 journaler v/ Sissel Undheim, UiB.

Sissel er nestleder i Nasjonalt fagråd. Hun orienterte bl.a. om mulighetene som er tilgjengelige via nettstedet https://npi.nsd.no/fagfeltoversikt/fagfelt?id=1022

Orientering fra Prismet v/ redaktør Gunnfrid Ljones Øierud.

Det ble bl.a. snakket om Prismet som mulig publiseringskanal for tekster framført på inneværende NoReFo-samling. NoReFo-medlemmer ble oppfordret til å skrive for Prismet som nå har digital publikasjon.

Det ble orientert kort om noen pågående prosjekter og aktuelle publikasjoner.

12.30   Lunsj

13.30   Utvikling av RLE i praksisfellesskap – et Trondheimsbasert prosjekt knyttet til Signposts

v/ Oddrun M. H. Bråten, Camilla S. Jørgensen, Jesper Aagaard Petersen, Lars Unstad, og Ola Erik Domaas, RLE-seksjonen ved NTNU, og Ingvild Mestad, Nord Universitet.

Presentasjoner 20 min + 10 til respons / diskusjon.

Bl.a. presenterte Camilla følgende base: www.tekstlab.uio.no/glossa/html -> tekstkorpus -> norm. Jf. skannede elevtekster. Oddrun presenterte Dag Husebøs «modell» for prosjektet (jf. NCRE).

Livssyn som del av religionsundervisningen v/ Oddrun M. H. Bråten. Papirversjon av presentasjoner ble delt ut.

Ekskursjonsdidaktikk v/ Camilla S. Jørgensen

Religion som tema i naturfagundervisning v/ Jesper Aagaard Petersen

Om å skape en «forbikjøring» («creating a bypass») v/ Oddrun M. H. Bråten

15.45[1]  Andre forskningsprosjekter og publikasjoner

Øistein Lund Johannessen presenterer sitt doktorgradsprosjekt: «Kulturkompetanse i religionsundervisningen? En studie av religionslæreres arbeid i det mangfoldige klasserommet.»

Ny professor: Jon Magne Vestøl: Hva som inngår i hans professorkompetanse.

Følgende innslag utgikk: Dag Husebø: Presenterer REDI-prosjektet «Tros- og livssynsdialog i videregående skole».

19.30 Felles festmiddag

Troll restaurant på Fosenkaia, feiring 10 år med NoReFo

Fredag 1. desember: Ved et veiskille? 20 år med KRL/RLE/KRLE og RE og nye læreplaner på vei

9.00 Kaffe

9.05-9.35     Etikkdidaktikk som del av religionsdidaktikken

v. Ole Andreas Kvamme, ILS, UiO:

9.40-10.40      Orientering om arbeidet med kjerneelementer for nye læreplaner

v/ Geir Skeie (leder arbeidet).

10.40 – 11.00 Diskusjon

11.00   Boller og kaffe

11.15   Religion i skolen. Ny bok

presentasjon v/ Sissel Undheim, UiB.

11.25 Oversiktsforskning

v/ Geir Skeie, Jon Magne Vestøl, Elisabet Haakedal, Oddrun M. H. Bråten, bibliotekar Sara Røddesnes og Lars Unstad.

12.40 Lunsj

13.30 Perspektiver på 20 år / Visjoner for fremtiden

Basert på innsendte abstrakts. 15 minutter per innlegg + 5-10 min til spørsmål/ kommentarer.

13.35   Elisabet Haakedal, UiA

Jesu lignelser i lærebøker og elevarbeider, 20 år etter KRL

14.05 Jesper Aagaard Petersen, NTNU

Religion og vitenskap i skolen: Eksemplet «Ingen liker å bli lurt»

14.35 Christian Stokke, Høgskolen i Sørøst-Norge

Visjon for fremtiden: en subjektiv vending i KRLE-faget

15.10 Takk for nå, evaluering, ris og ros.

Her var det mye mange positive tilbakemeldinger.

15.30 Ettermøte for nytt og gammelt styre.

Til stede: Oddrun M. H. Bråten, Svein Sando, Jon Magne Vestøl og Elisabet Haakedal

Svein Sando ble gitt nødvendige orienteringer av de tidligere styremedlemmene med tanke på å overta ansvaret.