Meny Lukk

Årsmøte 2022

PROTOKOLL ÅRSMØTE I NORSK RELIGIONSPEDAGOGISK FORSKERFORUM (NOREFO)

Årsmøtet fant sted 1. desember 2022, kl 17.15

Rom N-107, Hulda Garborgs hus, Universitetet i Stavanger

30 medlemmer i NoReFo deltok på årsmøtet.

  1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
  2. Oppnevning av møteleder Ole Andreas Kvamme, referent Anne Siri Kvia og protokollunderskrivere Elisabet Haakedal og Øyvind Soltun Andreassen, ved akklamasjon.
  3. Kvamme orienterte om innholdet i årsmeldingen som er distribuert til medlemmene via mail. Årsmeldingen ble tatt til etterretning.
  4. Forslag om endring i § 3 i vedtektene – forslaget er vedtatt ved akklamasjon med tillegg om at betegnelsen «styringsgruppen» i § 3, 5 og 6 endres til «styret».
  5. Valgkomiteens forslag om nytt styremedlem vedtatt ved akklamasjon. Det ble ikke reist forslag om andre kandidater, ei heller noen innsigelser mot forslaget. Øierud velges for en periode på to år.
  6. Eventuelt, herunder tanker om videre arbeid i NoReFo. Inge Andersland foreslår at det etableres et styre for KRLEpodden – interesserte kan melde dette på mail til enten Inge Andersland eller Knut Aukland. KRLEpodden kan knyttes til NoReFo, men på det nåværende tidspunkt er det ingen formelle bånd mellom disse. Styret følger opp dette initiativet. Styret berømmes for initiativet til samarbeid med Styrelsen för Nationellt Forum för Religionsdidaktisk-/pedagogisk forskning (NFR).

01.12.2022

Anne Siri Kvia (referent)

Elisabeth Haakedal og Øyvind Soltun Andreassen (protokollunderskrivere)

SAKSGRUNNLAG

Sak 4: Forslag til endring i § 3 i vedtektene

Følgende formulering foreslås endret:

Organisasjonen ledes av en styringsgruppe på fire personer. Leder og styringsgruppen velges for en periode på to år.

Forslag til ny formulering:

Organisasjonen ledes av et styre med leder og tre styremedlemmer. Leder og styremedlemmer velges separat og for en periode på to år. Årsmøtet velger nye medlemmer ved behov.

Begrunnelse: I gjeldende formulering er det uklart om styret består av fire styremedlemmer i tillegg til leder eller fire styremedlemmer inkludert leder. Betegnelsen ‘styringsgruppe’ forholder seg ikke til en situasjon der et styremedlem trer ut av styret i løpet av perioden. Den nye formuleringen slår fast at det skal være tre styremedlemmer og leder og at de velges for en periode på to år. Vi har også valgt å presisere at årsmøte velger nye medlemmer ved behov.

Sak 5: Valgkomiteens innstilling

Til styret i NOREFO v/ Ole Andreas Kvamme

Vi er bedne om å finne ein erstattar i styret for Birgitte Lerheim som har spurd om å få trekkje seg. Valnemnda tek dette til etterretning og har arbeidd for å finne ein erstattar. Årsmøtet må sjølv ta stilling til om dette er ønskjeleg og mogeleg.

Etter utsending med spørsmål til heile nettverket via e-post om dette frå styret ved Ole A. Kvamme, har ikkje valnemnda fått nokon meldingar om moglege kandidatar. Vi har difor sjølv aktivt søkt etter nokon som har lyst til å gjere ein innsats.

Valnemnda (Kåre Fuglseth og Lars Undstad) innstiller på Gunnfrid Ljones Øierud.

Øierud har sagt seg villig til å stille som suppleringskandidat fram til neste ordinære val (2023). Grunngjeving: Øierud har ein liknande bakgrunn som Lerheim (kyrkjeleg pedagogikk), og det er ønske om at styret er sett saman av personar med ulik bakgrunn (skule/universitet/lærarutdanning, kyrkje, livssyn etc.).       

Kåre Fuglseth

på vegner av valnemnda