Meny Lukk

Svensk-norsk digitalt vårmøte 2022

Svenska NFR och norska NoReFo bjuder in till
gemensamt vårmöte
torsdag 7. april, kl 1000-1400
TEMA: Hållbar utveckling

Vid vårmötet 2022 kommer vi att diskutera vilka konsekvenser den ökade uppmärksamheten på hållbarhet (bærekraft) kan ha för religions- och etikdidaktisk forskning. På mötet kommer såväl svensk som norsk forskning som knyter an till hållbarhet samt möjlighet till diskussioner i mindre grupper att ges utrymme!

Länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61710004495

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Nationellt Forum för Religionsdidaktisk-/pedagogisk forskning (NFR) och Norsk religionspedagogisk forskerforum (NoReFo)

Bærekraftsagendaen som utfordring for religions- og etikkdidaktikken

FNs bærekraftsagenda reflekterer store samfunnsutfordringer verden står overfor knyttet til klimakrise, økologisk krise og sosial urettferdighet. Disse utfordringene har lenge blitt diskutert og bearbeidet pedagogisk og didaktisk, både i policysammenhenger som UNESCO og i forskningsmiljøer. Så langt har religionsdidaktiske forskningsmiljøer i begrenset grad blitt hektet på, og når det har skjedd, er det gjerne ut fra en etikkdidaktisk interesse. Forskningsprosjektet som presenteres i andre del av dette vårmøtet, viser i sin vektlegging av eksistensielle spørsmål, fruktbarheten i å utvide denne horisonten til også å involvere andre sider ved religions- og livssynsfagene i skolen.

I denne presentasjonen vil jeg peke på noen sentrale problemstillinger som bærekraftsutfordringene reiser innenfor religions- og etikkdidaktikken. Først gir jeg et kort historisk riss av bærekraftsagendaen og argumenterer for betydningen av en refleksiv tilnærming som gir rom for dilemmaer og motsetninger. Jeg foreslår at bærekraftsagendaen aktualiserer sentrale aspekter ved religions- og etikkfagene, ikke minst utforskning av menneskesyn og mangfold som vilkår. Jeg vil her komme inn på en mulig spenning mellom religionsundervisningens og etikkundervisningens formål. Avslutningsvis drøfter jeg betydningen av barn og unges historiske situerthet som en særlig utfordring i lys av bærekraftsutfordringene, både eksistensielt, etisk og politisk.

Ole Andreas Kvamme, Universitetet i Oslo.

Mot en hållbar religions-/KRLE didaktik
Perspektiv från forskningsprojektet “The Child and Curriculum. Existential questions and educational responses (C & C).”

I forskningsprojektet bearbetas relationen mellan barn och läroplan med hjälp av jämförande studier av elevers existentiella frågor, samt hur skolan genom kurs- och läroplaner signalerar intresse för dessa frågor och intervjuade lärare formulerar sina didaktiska utgångspunkter.

I presentationen då NoReFo och NFR möts ger vi först en överblick över projektets syfte och frågeställningar. Vi presenterar sedan exempel på elevers svar från sent 1980-tal, tidigt 2000-tal och 2019-2020, specifikt ifråga om hur de ser på temat rättvisa – ett centralt tema i hållbarhetsdiskussion.  Materialet kontrasteras också mot en parallell studie med intervjuer med sydafrikanska och svenska barn från 2019.

De svar skolan kan ge exemplifieras därefter med lärares tal om undervisningens möte med barns frågor hämtade ur våra lärarintervjuer. Tillika pekar vi på några olika läroplaners förhållningssätt där skandinaviska läroplaner och tyska jämförts. Slutligen visar vi på en didaktisk modell från EthiCo-II projektet där en narrativ approach använts i etikundervisning.

I den avslutande diskussionen sammanfattas olika möjligheter för en hållbar RE undervisning som uppmärksammar barns frågor. Vad kan utmärka dialogiska och narrativa approacher i RE? Hur kan de fånga barns samtida existentiella frågor och eventuellt erbjuda svar?

Katarina Kärnebro, Umeå Universitet, Annika Lilja, Göteborgs Universitet, Christina Osbeck, Göteborgs Universitet och Karin Sporre, Umeå Universitet

Arrangementet er ferdig.

Timeplan

7. april 2022

10:00 - 10:15
Introduksjon
10:15 - 10:45
Bærekraftagendaen som utfordring for religions- og etikkdidaktikken
10:45 - 11:15
Breakout rooms
11:15 - 11:30
Frågor
11:30 - 12:15
Lunch
12:15 - 13:15
Mot en hållbar religions-/KRLE-didaktik
13:15 - 13:45
Breakout rooms
13:45 - 14:00
Frågor/avslutning

Dato

apr 07 2022
Expired!

Tid

10:00 - 14:00

Arrangør

Nationellt Forum för Religionsdidaktisk-/pedagogisk forskning (NFR) og Norsk religionspedagogisk forskerforum (NoReFo)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *