Meny Lukk

Vedtekter

Vedtekter for Norsk religionspedagogisk forskerforum – NoReFo

Sist revidert på årsmøtet i NoReFo, 2. desember 2021.

§ 1. Formål

 • Øke forskningen og kompetansen innenfor fagområdet
 • Fremme nasjonalt samarbeid
 • Dele faglig innsikt, forskningserfaringer og forskningsresultater gjennom
  • møter og konferanser med forskningsfronten/egen forskning som tema
  • initiativ for å skaffe forskningsmidler til feltet
  • samarbeid med andre nasjonale og internasjonale fagmiljø med felles interesser
  • arbeid for økt publisering av religionspedagogisk forskning

§ 2. Religionspedagogikk

NoReFo definerer religionspedagogikk som et bredt tverrfaglig forskningsfelt der fokus er på problemstillinger om oppdragelse, læring, undervisning og danning i tilknytning til religion, verdier og livssyn. Problemstillingene kan både være empiriske og teoretiske og de kan dreie seg om sekulære og religiøse arenaer.

§ 3. Organisering, ledelse og årsmøte

På ett av de årlige møtene som samler medlemmene avholdes det årsmøte. Årsmøtet avholder valg etter vedtektene og kan endre vedtektene. Sakliste for årsmøtet meddeles medlemmene minst 14 dager på forhånd. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall.

Organisasjonen ledes av et styre med leder og tre styremedlemmer. Leder og styremedlemmer velges separat og for en periode på to år. Årsmøtet velger nye medlemmer ved behov. Valgkomité velges hvert fjerde år.

En viktig oppgave for styret er å bidra til forberedelse og gjennomføring av et faglig program for NoReFos møter, samt å forberede og arrangere årsmøtet.

§ 4. Navn

Norsk religionspedagogisk forskerforum (NoReFo)

§ 5. Medlemskap

Medlemskap i NoReFo forutsetter deltagelse i forskning knyttet til organisasjonens formål og virke slik beskrevet i § 1 og 2.

Man blir medlem etter søknad som sendes leder. Styret tar avgjørelser i søknader om medlemskap.

NoReFo har ingen kontingentordning. Styret kan, etter forutgående varsel, slette personer fra medlemskapslisten etter minst fem år med passivitet.

Medlemmer forventes å dekke reise, opphold og mat på ordinære møter i forumet selv eller gjennom egen institusjon dersom ikke annet er avtalt. Det kan påløpe en deltakeravgift ved et arrangement for å dekke faktiske utgifter ved dette.

§ 6. Aktivitet

NoReFo møtes årlig eller halvårlig til faglig møte. Forslag om andre aktiviteter som er i pakt med NoReFos formål, kan til enhver tid fremmes av medlemmene og vurderes deretter av leder og styret som tar stilling til praktiske konsekvenser. Styret kan invitere andre til faglige arrangementer enn de som er medlemmer.