Meny Lukk

Årsmøte 2023

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK RELIGIONSPEDAGOGISK FORSKERFORUM (NOREFO)

30. november 2023 kl 17.15, Jusbygget Aud 3, Universitetet i Bergen

Til stede: Cirka 30 Norefo-medlemmer. Fra styret var Ole Andreas Kvamme (leder) og Gunnfrid Ljones Øierud til stede. (Forfall fra styremedlemmer Renate B. Eggen og Audun Toft.)

 SAKER

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden

2) Oppnevning av møteleder, referent og protokollskrivere

Disse ble valgt: Ole Andreas Kvamme møteleder, Gunnfrid L. Øierud referent, Jon Magne Vestøl og Camilla Stabel Jørgensen som protokollskrivere

3) Årsmelding for NoReFo 2022-2023

Årsmeldingen fra NoReFo (som ble sendt ut i forkant) ble lest opp av Ole Andreas, noen punkter ble utdypet muntlig. Ut over generell positiv tilbakemelding til styrets arbeid kom en kommentar fra årsmøtet om at oppstarten av samarbeid med vår svenske søsterforening har vært svært positivt.

4) Valg av leder og 2 styremedlemmer for to år

Forslag fra valgkomiteen var sendt ut i forkant. Lars Unstad redegjorde for valgkomiteens arbeid.

Valg av styreleder: ingen motkandidater ble lansert, Andrew Thomas valgt ved akklamasjon.

Valg av styremedlemmer: ingen nye kandidater ble foreslått, Knut Aukland og Audun Toft valgt ved akklamasjon.

Viktigheten av kjønnsbalanse i styret ble nevnt og valgkomiteen ble oppfordret til å se på dette ved neste valg.

Avtroppende styremedlem Renate B. Eggen og avtroppende styreleder Ole Andreas Kvamme ble takket for vel utført styrearbeid og ledelse.

5) Eventuelt: NoReFo framover – med historisk bakteppe fra Geir Skeie som utgangspunkt

Situasjonen nå: flere deltakere og flere framlegg (i tradisjonell paperform) enn tidligere. Hvordan vil vi gjennomføre konferansene framover?

Noen momenter fra det historiske risset

 • At det de første årene var stor vekt på at dette var et forskerforum, refleksjon om hva religionsdidaktisk forskning skal være – et arbeid med å etablere feltet. Gradvis har det blitt mer «utøvelse» av feltet, mindre diskusjon av å forstå vår rolle.
 • At det har vært bestemte tema for ulike årskonferanser, men at innholdet både innenfor konferansene og gjennom årene likevel har vært nokså uensartet i både tematikker og form.
 • Hele veien har presentasjoner av forskning med respons stått sentralt. Professoropprykk og nye doktorgrader som anledning for presentasjon av forskning.
 • Det har vært noe, men lite, arbeid med fagpolitisk innspill

Innspill fra plenum

 • Burde vi hatt en ekstra dag? Eventuelt førkonferanse primært for stipendiater eller noe slags pre-meeting kvelden før?
 • Vi har gått i retning av en tradisjonell konferanse – burde vi sørge for å ha mer mulighet til å gå i dybden på ting i plenum (og kanskje noen enda kortere presentasjoner for noen, at en kan ha forberedte responser + plenum/panel/gruppe osv)?
  • Støtte til at en ikke går helt i retning veldig typisk konferanse, men holder det med vekt på felles fagsamtaler.
  • Ja til å identifisere noen debatter og ta dem – feks ut fra Øystein Brekkes bok på OsloMet neste år
 • Norefo/konferansens profil: det er ikke behov for å bygge gjerder – verken å sile papere eller å være mer eksklusiv for å rendyrke forskerprofilen – det er etablert.
 • Fint med å ha ting felles – men obs på at plenum er vanskeligere når det er mange
 • Ja til å holde det enkelt – uten økonomi og med enkel konferanserigg slik at det er lav terskel for å si ja til å arrangere. (Kan også ha konferanse uten at institusjonene spanderer lunsj.)
 • Ja til fleksibilitet fra år til år, både økonomi og innhold som feks keynotes, ut fra hva som er tilgjengelig
 • Å opprettholde forskningsfokuset også ut over paperpresentasjoner er viktig
 • Viktig at stipendiater får legge fram papers
 • Ja til å gi plass til å presentere ferdige doktorgrader
 • Skole, barnehage og trosopplæring som felt: Vi må være obs på at skole ikke blir for dominerende hele veien.

Protokollskrivere:

Camilla Stabel Jørgensen                                                                        Jon Magne Vestøl