Publications by NoReFo members

 

Skeie, Geir (2015):
Memory and Heritage in History Education and in Religious Education: A Cross-disciplinary Investigation into Social Sciences and Humanities Education  In S. G. Parker, R. Freathy & L. C. Francis (Eds.), History, Remembrance and Religious Education (pp. 305-320). Oxford: Peter Lang Publishing Group 2015.

  

Skeie, Geir (2015):
What does Conceptualisation of Religion have to do with Religion in Education? In Lori G. Beaman and Leo Van Arragon: Issues in Religion and Education. Whoose Religion? Leiden: Brill 2015, pp126-155

  

Sagberg, Sturla. (2015).

Taking a children's rights perspective on children's spirituality and on church work with children. In P. Freudenberger-Lötz & G. Büttner (Eds.),Children's Voices - theological, philosophical and spiritual perspectives(pp. 10-26).Kassel: Kassel University Press.

 

Leganger-Krogstad, H. (2014)

From dialogue to trialogue: A sociocultural learing perspective on classroom interaction. Journal for the Study of Religion, 27(1), 104-128. http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/278445/07.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 

Osbeck, Christina; Skeie, Geir (2014):
Religious Education at Schools in Sweden. I Rothgangel, Martin; Jäggle, Martin; Skeie, Geir (eds.): Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014 s. 237-266

 

 
Skeie, Geir (2014):
En reflekterande kommentar - om kontext och rekontextualisering. I: Sara Irisdotter Aldenmyr (red.):  Hyfs, hälsa och gemensamma värden. Studier av skolans komplexa värdegrunds- och forstansuppdrag. Gleerups Utbildning AB 2014 s. 84-88

 

 
Skeie, Geir (2014):
"If I can't exist without learning, then yes, learning is almost synonymous with living.” Om Geir Afdal. 2013. Religion som bevegelse. Læring, kunnskap og mediering. Oslo: Universitetsforlaget. Prismet 2014 ; Volum 65.(2) s. 113-115

 

 
Skeie, Geir (2014):
Introduction: Religious Education in Northern Europe. I:  Rothgangel, Martin; Jäggle, Martin; Skeie, Geir (eds.)Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014 s. 15-18

 

 
Skeie, Geir; Bråten, Oddrun Marie Hovde (2014):
Religious education at Schools in Norway. I: Rothgangel, Martin; Skeie, Geir; Jäggle, Martin (eds.): Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014 s. 209-236

 

 
Skeie, Geir (2014):
Young People and the European Dimension in a Norwegian Context. Migration and National Critical Events as Challenges to Citizenship Education. Journal of Social Science Education 2014 ;Volum 13.(3) s. 36-44

 

 
Zetterqvist, Kirsten Grønlien og Geir Skeie (2014):
Religion i skolen; her, der og hvor-som-helst?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 ;Volum 98.(5) s. 304-315

 

 
Skeie, Geir (2014):
Om Christopher I Lehrich (red.) On teaching Religion: essays by Jonathan Z. Smith (Redaktør) London: Oxford University Press, 2013,164 sider. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 ;Volum 98.(5) s. 385-386

 

 

Law, John; Afdal, Geir; Asdal, Kristin; Lin, Wen-yuan; Moser, Ingunn Brita; Singleton, Vicky (2014).

Modes of Syncretism:Notes on Noncoherence. Common Knowledge 2014 ;Volum 20.(1) s. 172-192

The modern narrative operates with an ideal of purity and clear distinctions between different spheres in the world, such as between nature and society, politics and religion and so on. The paper is an empirical and theoretical analysis of fuzziness and  noncoherence, understood as syncretisms. The paper argues that at least six modes or logics of syncretisms are taking place in different cases: denial, domestication, separation, care, conflict, and collapse.

 

Afdal, Geir (2014).

Modes of learning in religious education. British Journal of Religious Education 2014

This article is a contribution to the discussion of learning processes in religious education (RE) classrooms. Sociocultural theories of learning, understood here as tool-mediated processes, are used in an analysis of three RE classroom conversations. The analysis focuses on the language tools that are used in conversations; how the tools mediate; the dynamics they create between pupils and teachers; and how new language tools are created and enrolled. The following three modes of learning are found: distancing, dynamic and expansive. These modes are collectively enacted by teachers and students in the context of the classroom. The article therefore argues that RE classrooms can best be understood as social practices, rather than sums of individual cognition. Empirically, religion is in the making in RE – in the shape of bits, pieces and processes. In the material, however, RE is an educational practice, not a religious practice.

 

Afdal, Geir; Røthing, Åse; Schjetne, Espen (2014).

Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 978-82-02-45738-9)

Denne boken handler om etiske aspekter ved ulike pedagogiske praksiser. Pedagogikk dreier seg ikke bare om hva som er effektivt, men også hva som er godt.

Forfatterne i boken forstår pedagogisk etikk på en ny måte. Tradisjonelt har man startet med etiske teorier og så anvendt disse på pedagogiske situasjoner og dilemmaer. Tanken i denne boken er at de etiske ressursene finnes i og i forlengelsen av de pedagogiske praksisene. På forskjellig vis starter derfor kapitlene i ulike pedagogiske praksiser. Gjennom teoretisk informerte analyser av disse skriver forfatterne frem etiske ressurser. Boken foreslår at dette kan skje på tre måter: gjennom artikulasjon, forstyrrelse og ekspansjon av praksisene. Ulike pedagogiske praksiser og aspekter blir analysert: Barnehager, spesialpedagogikk, lærebøker, lærerprofesjonens profesjonsetiske plattform, den flerkulturelle skolen, holdningsdannelse, skolegården, fortellinger, religiøst mangfold og mer.

Boken henvender seg til lærere i skole og barnehage, pedagogiske ledere, lærerutdannere, forskere innenfor både pedagogikk og etikk, og studenter ved ulike pedagogiske utdanninger.

 

Afdal, Geir; Røthing, Åse; Schjetne, Espen (2014).

Bidrag til en empirisk pedagogisk etikk. I: Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45738-9. s. 11-29

I dette kapitlet skisseres hele bokens prosjekt, nemlig å skrive fram og argumentere for muligheter for en empirisk pedagogisk etikk. Først beskriver vi kort etiske dimensjoner ved pedagogiske praksiser som barnehage og skole. Deretter diskuteres filosofisk etikk, i lys av Charles Taylors praktiske moralfilosofi. Taylor danner en bro over til bidrag innenfor empirisk etikk, som opphever det absolutte skillet mellom ‘er’ og ‘bør’, det deskriptive og normative. Videre foreslår vi tre hovedformer for empirisk etikk, knyttet til det vi har kalt artikulasjon, forstyrrelse og ekspansjon. I siste del av kapitlet presenteres bokens ulike kapitler.

 

Afdal, Geir (2014).

Etiske og pedagogiske logikker. I: Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45738-9. s. 30-51

Etiske teorier kan forstås som ulike former for logikker eller rasjonaliteter. I dette kapitlet beskrives fire slike logikker; etikk som mål-middel, prinsipper, relasjoner og dyder. Videre argumenteres det med at det finnes tilsvarende pedagogiske rasjonaliteter; pedagogikk som utbytte, regler/rettigheter, omsorg og dannelse. Etiske teorier kan bidra til en kritisk refleksjon over pedagogisk teori og praksis, og utgjøre en kritisk motvekt til en utdanningspolitisk konkurranselogikk.

 

Afdal, Geir (2014).

Pedagogisk hverdagsetikk. I: Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45738-9. s. 200-224

Pedagogisk hverdagsetikk er et utkast til en relasjonell empirisk pedagogisk etikk. Den pedagogiske hverdagen oppgraderes fra å være et felt der etikk og moralfilosofi skal anvendes til å være en etisk ressurs. Tradisjonell etikk kritiseres her for å basere seg på en rekke dikotomiske skiller. En alternativ pedagogisk etikk skisseres ved hjelp av analyser av hvordan etikk gjøres i skolehverdager. Etikken flyttes fra enkeltmenneskers indre til det kollektive ytre, fra kriterier til redskaper og fra primært språk til en blanding av handling, kropp, gjenstander og språk.   

 

Bråten, Oddrun (2014)

Link til arbeider fra 2014 i Cristin:

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&inst=&pnr=318364&ar-fra=2014&ar-til=2014&sort=ar&la=no

 

Anker, Trine; Lippe, von der, Marie (2014). 
Religiøst mangfold i skolen. I: Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5. s. 619-635

Abstrakt: Hvorfor er kunnskap om religioner og livssyn viktig for lærere og andre som arbeider med barn og unge? Og hva betyr religiøst mangfold? Disse spørsmålene vil vi svare på i dette kapittelet. Vårt utgangspunkt er at alle som jobber i skolen, vil møte elever, foreldre og kollegaer med ulike livssyn og ulik religiøs bakgrunn. Lærerne skal møte dette mangfoldet med respekt, de skal forvalte religionsfriheten slik den er nedfelt i menneskerettighetene, og de skal legge til rette for at foreldre og elever kan få fritak fra ulike aktiviteter med begrunnelse i religion og livssyn (se opplæringsloven og K-06). Selv om faget religion, etikk og livssyn (RLE) ikke lenger er obligatorisk i lærerutdanningen, betyr ikke dette at behovet for religionskunnskap er mindre enn før, snarere tvert imot. I dette kapittelet argumenterer vi for hvorfor religionskunnskap og -forståelse er viktig for kommende pedagoger. Først drøfter vi hva religion er og viser hvordan et nytt blikk på religionsstudier åpner for nye forståelser av religion i forskning og i praksis. Deretter ser vi på hvilken plass religion har hatt og har i skole og klasserom. Til slutt diskuterer vi overordnede samfunnsendringer som økt mobilitet og mediebruk og hvordan disse gjør at forståelsen av religion i skolen gradvis endres.

 

Anker, Trine; Lippe, von der, Marie; Roos, Merethe (2014). 
Religion i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 (5) s. 299-303
HIT UiB MF

Abstrakt: Religion viser seg i samfunnet på mange måter. Skolen er ikke noe unntak. På den ene siden kommer elevene til skolen med religioner og livssyn i sekken og bidrar til et religiøst og livssynsmessig mang- fold. På den andre siden skal skolen tilby elever kunnskap om religi- oner og livssyn. Skolen må ta hensyn til begge disse aspektene. Det kan resultere i ulike og motstridende interesser blant elever, foresat- te, lærere og skoleledere. Religion i skolen er samtidig et skolepoli- tisk spørsmål der de politiske partiene har varierende oppfatninger om hva faget skal være. I dette nummeret av Norsk Pedagogisk Tidsskrift ser vi nærmere på noen problemstillinger, med særlig vekt på religions- og livssynsfag i grunnskolen. Vi retter også et blikk mot det som skjer i våre nabo- land. 

 

Fuglseth, K., red. (2014).

RLE i klemme. Ein studie av det erfarte RLE-faget. Trondheim, Akademika.

RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget
Emna i RLE-faget tek opp dei meste grunnleggjande spørsmål for menneska og er gjeve viktige integrerande mål i skule og samfunnet elles. Men KRL og RLE-faget har vore og er omdiskutert både i og utanfor skulen, og læreplanen har hatt stadige endringar i tittel og innhald. Endringar i læreplanar er enkle å registrere, men kva har skjedd med faget i praksis? Kva kan ein seie om stoda for faget i dag i lys av læreplanen?
Denne boka prøver å svare på det, og ho er skriven på bakgrunn av ei omfattande undersøking av RLE-faget i Trøndelag og Nord-Noreg i 2011–2013. Ei forskingsgruppa av lærarutdannarar i desse områda har gjort spørjeundersøkingar, drive observasjonar og intervjua elevar, foreldre, lærarar og rektorar på til saman 12 skular og spurd korleis dei opplever faget. Materialet er analysert, tematisert og vidare teoretisert i lang rekkje område. Vinklinga er fagdidaktisk og praksisnær, dvs. med sikte på å vere til nytte som bakgrunn for undervisninga i klasserommet. Prosjektet vart difor orientert om læraryrket og knytt til problemstillingar kring lærarkompetanse, læringsmiljø og faktisk læringsutbyte.
Det særlege med det geografiske området vi har undersøkt er den sterke posisjonen åt folkekyrkjereligiøsiteten og skular med minimale fleirkulturelle innslag. Her har lærarane lite å spele på i faget, og vi registrerer at dei unyttar lite det dei har. Vi registrerer òg at faget er utsett for ulike salderingsprosessar og forklarer dette mellom anna med at uroa kring faget har skapt usikre lærarar. Lærarane står i ei klemme mellom møtet med elevane på den eine sida og krava i læreplanen og uroa kring faget på den andre. 

Artiklar av Kåre Fuglseth, Kansgar Straum, Olav Tveiterås, Audun Toft, Ingvil Mestad, Kathrine Moen, Oddrun Hovde Bråten, Camilla Jørgensen, Irene Hafslund, Ola-Erik Domaas og Lars Unstad. 

 

Lippe, von der, Marie (2014). 
Hva med et forskningsbasert fag i skolen?. Religion og liivssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2014 (2) s. -
UB

Abstrakt: I norsk sammenheng har endringene i religions- og livssynsfaget de siste ti årene i liten grad bunnet i forskningsbasert fagutvikling eller praksis, men snarere vært et resultat av utdanningspolitiske og juridiske prosesser. Det siste endringsforslaget fra myndighetenes side, kan ses som en god illustrasjon på dette. En annen innfallsvinkel enn den rent politiske ville være å 1) se nærmere på anbefalinger og veiledninger som er kommet de siste ti årene fra europeiske organer, 2) samle den empiriske forskningen som har vært gjort på feltet i norsk sammenheng og 3) løfte frem god praksis i faget. I dette innlegget, ser jeg på bakgrunn av nyere forskning, nærmere på noen spørsmål som er relevante for diskusjonen om skolens religion- og livssynsfag. 

 

Tove Nicolaisen (2014):
Rom og reiser i RLE. Innspill til pluralistisk og gjestfri RLE-didaktikk. Prismet 2014, Volum 1. s. 17-29

According to the curriculum the Norwegian religious education subject should be «objective, critical and pluralistic» (Curriculum for Religion, Philosophies of Life and Ethics 2008). In spite of this, normality constructs in RE can lead to othering and exoticism. This article discusses pluralistic RE. It is based on find­ings from the PhD project «Hindu children in Religious Education in Norway. Agency, othering and con­structs of normality». The findings from the project provide specific knowledge of Hindu children’s experi­ences with RE in Norway. This knowledge has raised critical questions about normality constructs and also laid the groundwork for a larger discussion of issues related to children and RE more generally. This article focuses on certain aspects of pluralistic RE: how to develop a pluralistic and hospitable RE and to avoid othering and exoticism, using examples about iconography, religious practice and the significance of space.

Sagberg, Sturla (2014)
Altruistic values in children's spirituality: a study of children's responses to the terror attacks in Oslo and on Utøya and issues of education. Journal of Beliefs and Values 2014 ;Volum 35.(2) s. 200-213
  Artikkelen er skrevet som resultat av min deltaking i et samarbeidsprosjekt Critical Events and Values fra 2012-2013, og som vanlig tok det over ett år før den ble publisert. 
Foreløpige versjoner ble presentert på konferanser I 2013 (Island, Sverige).

 

Sagberg, Sturla (2014)
Teologiens rolle i vår tids religionspedagogikk. Prismet 2014 ;Volum 65.(3) s. 173-183
  Artikkelen er en såkalt «refleksjonsartikkel» i Prismet som bygger på en presentasjon på fjorårets NoReFo.

 

Sagberg, Sturla (2014)
The Bloomsbury Guide to Pastoral Care. International Journal of Children's Spirituality 2014; Volum 19.(4)
 Book review – antatt, men ennå ikke publisert.

 

Gundersen, K., Kristiansen, H. H., Samdal, A. G., & Vestøl, J. M. (2014). 
Religion in Textbooks and among Young Buddhists, Hindus and Muslims : A Comparative StudyActa Didactica Norge, 8(1). http://www.adno.no/index.php/adno/article/view/348

This article presents three studies of religious beliefs and practices among young Norwegian Muslims, Buddhists and Hindus related to the presentation of these religions in religious education textbooks. Drawing on analyses of textbook presentations and group interviews with young informants from the three religions, the studies show that there are similarities as well as divergences between the textbook presentations and the descriptions given by the informants. By showing how textbooks may emphasize aspects of religions that the informants find marginal or exotic, this article adds to the understanding of the complex challenges posed to religious education by an increasingly multicultural context.

 

Vestøl, J. M. (2014). 
Text interpretation and educational design in Norwegian textbooks of religious education. British Journal of Religious Education, 36(1), 88-101. doi: 10.1080/01416200.2013.856286

Drawing on sociocultural perspectives on educational design, this article presents a qualitative study investigating how religious texts emerge as educational objects and mediating artefacts in Norwegian textbooks of religious and moral education. The article describes how the distribution of text references in textbooks influences the formation of religious traditions as objects. It also describes how religious texts are given various roles and how textbook assignments use various means to facilitate the interpretation of religious texts in a response to the demands posed by Norwegian syllabuses of religious and moral education.