Referat fra konferansen 2009

 

Tirsdag 8.desember

Fagtema: Religionspedagogikkens forskningsobjekt og forskningsperspektiver 

 

Geir Afdal:
Religionspedagogikk som forskningsfag i kunnskapsøkonomiens tidsalder

Innlegget – i form av artikkel – er publisert i Prismet nr. 4, 2009, s. 211-224

Elisabet Haakedal:
Empirisk religionspedagogisk forskning – vurderinger og utfordringer

PP-presentasjonen hennes ligger i folderen Files.  

 

Forefallende saker

Tidsskrift: Geir Afdal og Geir Skeie kommer tilbake til saken på neste NoReFo-møte

Møtehyppighet: Det ble bestemt å legge opp til et to-dagersmøte pr. år

Neste møte: Trondheim 2. og 3. desember 2010

Tema for neste møte: Det ble vedtatt at alle leser samme tekst(er).
Tekstene blir
bestemt av ledergruppa (som skal ha møte i Oslo 9. mars).
Møtedagene (eller deler av disse) blir brukt til drøfting av disse tekstene.

Medlemsskjema: Heid Leganger-Krogstad er ansvarlig for medlemsregistrering og
for tilretteleggelse av digital medlemsregistrering

 

Onsdag 9.desember

Fagtema: Forskning underveis 

Mine erfaringer fra det å skrive avhandling

Innlegg ved Liv Ingeborg Lied, Heid Leganger-Krogstad, Jon Magne Vestøl og Magne Bø 

Seminarer: Framlegg og respons

 

Paper/dokumenter som ble sendt ut på forhånd, ble lagt fram og drøftet i to seminargrupper.
”Framleggere” og respondenter: Olav Hovdelien / Magne Bø og Sidsel Lied;
Oddrun Marie Hovde Bråten / Jon Magne vestøl og Njål Skrines;
Camilla Stabel Jørgensen / Tove Nicolaisen og Geir Afdal;
Ole Kolbjørn Kjørven / Geir Skeie og Heid Leganger-Krogstad;
Dag Husebø / Sverre Dag Mogstad og Erling Birkedal; Marie von der Lippe
/ Liv Ingeborg Lied og Sturla Sagberg. 

Vel møtt til nytt NoReFo-møte i Trondheim 2. og 3. desember 2010!

clock


For ledergruppa: Sidsel Lied (leder)