NoReFo-konferansen 2012 var arrangert av Universitetet i Agder, og fant sted i Kristiansand 29. - 30. november. Under følger programmet for arrangementet.

Norsk Religionspedagogisk Forskerforum – NoReFo-konferansen ved Universitetet i Agder, 29.-30. november 2012

NB: Alle forelesningene skal begge dagene være i Auditorium B2 001

29. november – Tema: Religionspedagogisk forskning/FOU – kjerne og grenser for fagfeltet?

11:30 – 12:30  Lunsj – Merk stedet: Rom E2 009

12:30 – 12:40  Elisabet Haakedal: Velkommen. Mulige forskningsprosjekt i NoReFo-regi

12:40 – 13:00  Felles samtale (pga. sykdomsforfall) Om didaktisk utvikling i fagfeltet religion og livssyn – noen FOU-refleksjoner (jf. nedenfor: Felles leseliste nr. 1)

13:00 – 13:30 Jon Magne Vestøl: Forskning ut fra didaktiske modeller (leselista nr. 2)

13:30 – 14:00  Pause - kaffe

14:00 – 14:30 Njål Skrunes: Lærebokforskning som spesialfelt av religionspedagogikken (leselista nr. 3 og 5)

14:30 – 15:00 Trossamfunnenes (opp)læring – ulike forskningsperspektiv

To kortere bidrag, et fra MFs LETRA-prosjekt (Learning and Knowledge Trajectories in Churches) ved Heid Leganger-Krogstad og/eller Sverre Mogstad, og et fra det KIFO-baserte prosjektet Evalueringsforskning om Trosopplæringsreformen i DNK) ved Irene Trysnes

15:00 – 15:30 Pause - kaffe

15:30 – 16:45 Plenumssamtale med utgangspunkt i foredrag og artikler

 

16:50 – 17:30 Forefallende NoReFo-saker Neste møte (Tid, sted, tema)    Eventuelt                                

19:00: Middag (i Kvadraturen: Værtshuset Pieder Ro, Gravane 10, 4610 Kr.sand)

 

30. november – Tema: Forskningsdialog: Presentasjon av doktoravhandlinger mm (B2 001)

Vi tenker oss at vi vil bruke 1 time på hver av presentasjonene. Tiden fordeles slik:

  1. 1.Presentasjon: 20 min
  2. 2.Forberedt respons: 20 min
  3. 3.Plenumssamtale: 20 min

Det kan bli endringer i det følgende oppsettet.

 

08:30 – 09:30  Presentasjon: Marie von der Lippe (ved UiB)

Respons: Olav Hovdelien

09:40 – 10:40  Presentasjon: Espen Schjetne (ved HiØ)

Respons: Spørre Sturla Sagberg

10:40 – 11:00 Pause – kaffe

11:00 – 12:00 Presentasjon: Thor-Andre Skrefsrud (ved HH)

Respons: Elisabet Haakedal

12:00 – 13:00 Lunsj (Merk stedet: rom E2 009)

 

13:00 – 14:00  Rapport(er) fra samarbeidsforskning (kort bidrag bl.a. fra Kari Flornes; Inger-Margrethe Tallaksen og Elisabet Haakedal …) med drøfting av mulige forskningsprosjekt

14:00 – 15:00 Oppsummeringssamtale

 

Felles leseliste før konferansen

Poenget med leselista: Forberedelse til framleggene. Alle har kanskje ikke tid til å lese alt. Styringsgruppa har denne gangen stort sett valgt tekster fra norske og nordiske tidsskrift for fagdidaktikk / religionspedagogikk for at vi også skal kunne drøfte disse mer generelt. Vi bør også komme inn på engelskspråklige publiseringskanaler.

 

  1. 1.Ongstad, Sigmund: «Fra kunnskap, via kontekst, kjerne og komparasjon. En fagdidaktisk utviklingslinje?» i: Nordidactica 2012:1 (Særlig for Renate B Eggens framlegg)
  2. 2.Vestøl, Jon Magne: «Didaktiske modeller i lærerutdanningen. En analyse av lærerstudenters praksisrefleksjon» i Acta Didactica 2008, Vol 2 Nr. 1 Art. 4
  3. 3.Skrunes, Njål: Lærebokforskning. En ekplorerende presentasjon med særlig fokus på Kristendomskunnskap, KRL og Religion og etikk. Abstrakt Forlag, Oslo 2010 (Les innholdsfortegnelsen og et kapittel, f.eks. kap. 8) og / eller Halse, Per: «Frå statspietisme til livssynsmessig mangfald – Eit danningsperspektiv på religionsfaget i norsk skule» i Norsk pedagogisk tidsskrift 2010, Nr. 5, S. 359-369.
  4. 4.Afset, Bente: «Jona som forbilde, karikatur eller speilbilde. Jonafortellingen i trosopplæringen» i Prismet 2011, Nr. 3, S. 139-150.
  5. 5.Andreassen, Bengt-Ove: «Et kritisk blikk på Ninian Smarts dimensjonsmodell» og Jacobsen, Knut A.: En kort kommentar til Bengt-Ove Andreassen», begge i Religion og livssyn. Tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge 2012, Årg. 24, Nr. 1, S. 60-66.